ASTRA Inovace a vývoj – agentura pro experimentální technologie a agro-environmentální výzkum srl ASTRA Společnost ASTRA již od roku 1989 podporuje rozvoj vědeckého výzkumu a vývoje v oblasti biotechnologií, konkrétně v produkci enzymů využitelných v zemědělství, zootechnice, při obnově biomasy a dalších odpadů a dále také v sanaci kontaminovaných lokalit. Od května 2007 je společnost ASTRA zapsána v Italském národním registru výzkumných společností (Anagrafe nazionale delle ricerche). Na základě holistického nazírání přírody společnost ASTRA zaujímá následující filosofii udržitelného rozvoje: „Technologický a společenský rozvoj je závislý na dodržování fyzikálně-chemické a biologické rovnováhy Země“. V plném souladu s evropskou i národní environmentální legislativou studuje společnost ASTRA použití enzymatických preparátů při čištění a recyklaci organických odpadů pro zemědělské využití a sanaci znečištěných půd. V reakci na aktuální potřeby šetření vodou a ochrany půd před desertifikací a snižováním biodiverzity společnost ASTRA podporuje zachování zemědělství a lesnictví, vývoj přírodních produktů a užívání udržitelných postupů