Aktivity a prostředky pro dosažení cílů: V rámci projektu budou probíhat především aktivity vedoucí k přenosu a opakovatelnosti technologie pomocí technických seminářů pro odborníky z veřejného i soukromého sektoru a dále pomocí manuálů či podpůrných směrnic pro identifikaci lokalit a aplikaci optimální modifikace technologie pro specifické potřeby každé lokality. Základní aktivity vztažené k cílům 1 – 5 budou zahrnovat demonstrační, monitorovací, diseminační a koordinační činnosti:

• Demonstrační aktivity – produkce POREM bioaktivátoru: o Pilotní produkce POREM bioaktivátoru proběhne v Itálii, Španělsku a České republice. o Procesní parametry budou odpovídat charakteru procesu: pro účely sledování stupně homogenity a kvality finálního produktu budou jednotlivé maturační haldy POREM bioaktivátoru dozrávat různě dlouho.

• Monitoring produkce POREM bioaktivátoru: o Různé metody sledování environmentálních, společenských i ekonomických dopadů projektu budou aplikovány. o Produkce POREM bioaktivátoru bude sledována fyzikálními, fyzikálně-chemickými, chemickými a mikrobiologickými metodami včetně nejnovějších OMICS technologií (CEBAS, ENEA, EPS). Produktivita rostlinné výroby na půdách ošetřených popsaným bioaktivátorem bude rovněž sledována (ASTRA). o Studovány budou složení VAP, kvalita finálního produktu, jeho mikrobiální složení a enzymatický profil. o Společenské a ekonomické dopady produkce budou hodnoceny prostřednictvím Analýzy životního cyklu POREM bioaktivátoru (LCA).

• Veřejné povědomí a diseminační aktivity: o Prohlubování veřejného povědomí o technologii POREM bioaktivátoru bude zahrnovat využití digitálních prostředků, jako jsou: o Webové stránky projektu či sociální média (Facebook, Twitter), o publikace v impaktovaných vědeckých i neimpaktovaných populárně-naučných periodikách, o účast na národních i mezinárodních konferencích, o produkce specifických diseminačních materiálů a informačních letáků, o „post-projektový“ komunikační plán pro šíření povědomí v době udržitelnosti projektu.

• Koordinační aktivity: o Hlavní příjemce SOLDANO povede řízení celého projektu a zajištění řádného průběhu jednotlivých činností vedoucích k dosažení vytčených cílů. o Správné řízení má v tomto projektu zásadní význam kvůli vzájemné propojenosti a závislosti jednotlivých aktivit i partnerů.