Cíle projektu: Odhadem 45% všech evropských půd je potenciálně ohroženo degradací: nové strategie pro zlepšování kvality půd jsou nezbytné. Obecným cílem projektu je DEMONSTROVAT vhodnost aplikace inovativních a nízko-nákladových technologií pro obnovení půd s nízkým obsahem organických látek, případně půd v semiaridních oblastech. Konkrétně se projekt zaměřuje na zdůraznění využitelnosti drůbežího hnoje, upraveného dle evropského patentu EP 1314710* pomocí VAP (Vegetable Active Principles), k následujícím aplikacím: • Obnovení půdy a její bioremediace, • prevence degradace půdy, • fixace organického uhlíku v půdě, • introdukce fosforu ve formě struvitu (NH4MgPO4•6H2O), • zvýšení biologické plodnosti půdy z hlediska objemové hmotnosti a odolnosti půdních agregátů, • obsah dusíku, • celková biodiverzita a • rostlinný výnos. Jedná se o novou technologii svým významem přesahující běžné hnojení, která představuje nástroj pro obnovu a zvyšování produktivity půdy a současně stimuluje půdní mikroorganizmy regenerující degradované půdy prostřednictvím enzymů. Současně tato technologie poskytuje alternativní řešení pro využití drůbežího hnoje, obvykle klasifikovaného jako dále nevyužitelný zemědělský odpad. Konkrétními cíli jsou: 1. Demonstrovat rehabilitační kapacitu opakovaných aplikací řádně upraveného drůbežího hnoje na třech typech degradovaných půd: semiaridní půdy v regionech Murcia (Španělsko) a Apulie (Itálie) a vyčerpané půdy jihovýchodní Moravy v okolí Uherského Hradiště. 2. Zajistit přenositelnost a opakovatelnost pospané technologie pořádáním technických seminářů, poskytováním podpůrných nástrojů pro diagnostiku a aplikaci na konkrétní lokality a využíváním všech médií dostupných pro aktivní šíření technologie na místní, národní i evropské úrovni. 3. Poskytnout veřejné správě, zabývající se environmentální problematikou, nástroje pro posuzování legislativních norem obnovy půdy a zemědělského hospodářství a následně realizovat projekty uvádějící tyto normy do praxe. 4. Podpořit zemědělský sektor a jeho obecné povědomí o popsané technologii prostřednictvím poskytování cenově dostupných a efektivních řešení zvyšujících ziskovost provozu. 5. Najít a zapojit všechny relevantní zainteresované strany, propojit společenské, environmentální a ekonomické aspekty regenerace půd.