Předpokládané výstupy: Konkrétní technické výstupy projektu POREM budou následující: • Demonstrace vhodnosti ošetření drůbežího hnoje za účelem získání přírodního hnojiva/bioaktivátoru vykazujícího sníženou intenzitu zápachu (20% redukce emisí NH3 oproti původnímu materiálu), sníženou salinitu (<5 dS/m) a minimálně 40% obsah fosforu ve formě struvitu. • Demonstrace environmentální prospěšnosti projektu POREM ve vztahu k tematické strategii EU v oblasti ochrany půdy na místní i globální úrovni a odhad budoucích aplikací. • Zvýšená úrodnost půd po dvou letech aplikací POREM bioatkivátoru, v intencích celkového obsahu organických látek, kvality půdy a socioekonomických dopadů: o Zvýšení objemové hustoty a stability agregátů o 20%, o zvýšení obsahu organického uhlíku (40%) a rozpuštěného uhlíku (40%), o zvýšení celkového obsahu dusíku (40%) a fosforu (25%), o zvýšení celkové biodiverzity (stanovení PLFA) o 25% v zastoupení bakterií a hub, o zvýšení výnosu z rostlin o 35%, o zlepšení hospodaření s půdou ve smyslu redukce množství aplikovaných anorganických hnojiv a redukce zavlažování, o prokázání technologické a ekonomické životaschopnosti, o prokázání dosažených a odborný odhad budoucích socioekonomických dopadů. • Kompozice nízko-nákladové uživatelské příručky pro rehabilitaci půd a aplikaci ošetřeného drůbežího hnoje. • Uspořádání odborných i technických seminářů. • Uspořádání čtyř projektových workshopů. • Publikace dvou revidovaných vědeckých článků. • Zveřejnění 15ti článků v obecných tištěných mediích a dvě televizní účasti. • Účast na 10 národních či mezinárodních konferencích, trzích, a podobných událostech. • Vytvoření aktivní komunikační sítě s 10 konsorcii, řešícími podobné projekty, která umožní sdílení informací o dané problematice. • Vytvoření stabilních kontaktů s alespoň 10 odborníky z veřejné sféry či různých evropských i národních legislativních institucí. • Následující výstupy budou realizovány pro zvýšení přenositelnosti a veřejného povědomí o projektu: o Webové stránky projektu a profil na sociální síti (Facebook). o 12 informačních tabulí, 10 000 letáků, 1 roll-up banner, 12 posterů, 2 500 reklamních předmětů. o Projektové video. o Zpráva o povědomí laické veřejnosti (Layman report).

Aktivity a prostředky pro dosažení cílů: V rámci projektu budou probíhat především aktivity vedoucí k přenosu a opakovatelnosti technologie pomocí technických seminářů pro odborníky z veřejného i soukromého sektoru a dále pomocí manuálů či podpůrných směrnic pro identifikaci lokalit a aplikaci optimální modifikace technologie pro specifické potřeby každé lokality. Základní aktivity vztažené k cílům 1 – 5 budou zahrnovat demonstrační, monitorovací, diseminační a koordinační činnosti:

• Demonstrační aktivity – produkce POREM bioaktivátoru: o Pilotní produkce POREM bioaktivátoru proběhne v Itálii, Španělsku a České republice. o Procesní parametry budou odpovídat charakteru procesu: pro účely sledování stupně homogenity a kvality finálního produktu budou jednotlivé maturační haldy POREM bioaktivátoru dozrávat různě dlouho.

• Monitoring produkce POREM bioaktivátoru: o Různé metody sledování environmentálních, společenských i ekonomických dopadů projektu budou aplikovány. o Produkce POREM bioaktivátoru bude sledována fyzikálními, fyzikálně-chemickými, chemickými a mikrobiologickými metodami včetně nejnovějších OMICS technologií (CEBAS, ENEA, EPS). Produktivita rostlinné výroby na půdách ošetřených popsaným bioaktivátorem bude rovněž sledována (ASTRA). o Studovány budou složení VAP, kvalita finálního produktu, jeho mikrobiální složení a enzymatický profil. o Společenské a ekonomické dopady produkce budou hodnoceny prostřednictvím Analýzy životního cyklu POREM bioaktivátoru (LCA).

• Veřejné povědomí a diseminační aktivity: o Prohlubování veřejného povědomí o technologii POREM bioaktivátoru bude zahrnovat využití digitálních prostředků, jako jsou: o Webové stránky projektu či sociální média (Facebook, Twitter), o publikace v impaktovaných vědeckých i neimpaktovaných populárně-naučných periodikách, o účast na národních i mezinárodních konferencích, o produkce specifických diseminačních materiálů a informačních letáků, o „post-projektový“ komunikační plán pro šíření povědomí v době udržitelnosti projektu.

• Koordinační aktivity: o Hlavní příjemce SOLDANO povede řízení celého projektu a zajištění řádného průběhu jednotlivých činností vedoucích k dosažení vytčených cílů. o Správné řízení má v tomto projektu zásadní význam kvůli vzájemné propojenosti a závislosti jednotlivých aktivit i partnerů.

Cíle projektu: Odhadem 45% všech evropských půd je potenciálně ohroženo degradací: nové strategie pro zlepšování kvality půd jsou nezbytné. Obecným cílem projektu je DEMONSTROVAT vhodnost aplikace inovativních a nízko-nákladových technologií pro obnovení půd s nízkým obsahem organických látek, případně půd v semiaridních oblastech. Konkrétně se projekt zaměřuje na zdůraznění využitelnosti drůbežího hnoje, upraveného dle evropského patentu EP 1314710* pomocí VAP (Vegetable Active Principles), k následujícím aplikacím: • Obnovení půdy a její bioremediace, • prevence degradace půdy, • fixace organického uhlíku v půdě, • introdukce fosforu ve formě struvitu (NH4MgPO4•6H2O), • zvýšení biologické plodnosti půdy z hlediska objemové hmotnosti a odolnosti půdních agregátů, • obsah dusíku, • celková biodiverzita a • rostlinný výnos. Jedná se o novou technologii svým významem přesahující běžné hnojení, která představuje nástroj pro obnovu a zvyšování produktivity půdy a současně stimuluje půdní mikroorganizmy regenerující degradované půdy prostřednictvím enzymů. Současně tato technologie poskytuje alternativní řešení pro využití drůbežího hnoje, obvykle klasifikovaného jako dále nevyužitelný zemědělský odpad. Konkrétními cíli jsou: 1. Demonstrovat rehabilitační kapacitu opakovaných aplikací řádně upraveného drůbežího hnoje na třech typech degradovaných půd: semiaridní půdy v regionech Murcia (Španělsko) a Apulie (Itálie) a vyčerpané půdy jihovýchodní Moravy v okolí Uherského Hradiště. 2. Zajistit přenositelnost a opakovatelnost pospané technologie pořádáním technických seminářů, poskytováním podpůrných nástrojů pro diagnostiku a aplikaci na konkrétní lokality a využíváním všech médií dostupných pro aktivní šíření technologie na místní, národní i evropské úrovni. 3. Poskytnout veřejné správě, zabývající se environmentální problematikou, nástroje pro posuzování legislativních norem obnovy půdy a zemědělského hospodářství a následně realizovat projekty uvádějící tyto normy do praxe. 4. Podpořit zemědělský sektor a jeho obecné povědomí o popsané technologii prostřednictvím poskytování cenově dostupných a efektivních řešení zvyšujících ziskovost provozu. 5. Najít a zapojit všechny relevantní zainteresované strany, propojit společenské, environmentální a ekonomické aspekty regenerace půd.